Investice do rozvoje vzdělávání

Evropský sociální fond
Ministerstvo Školství, Mládeže a Tělovýchovy
OPVK
Centrum Dohody
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Evropský sociální fond

NAPOMÁHÁ ROZVOJI ZAMĚSTNANOSTI PODPOROU ZAMĚSTNATELNOSTI, PODNIKATELSKÉHO DUCHA, ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ A INVESTICEMI DO LIDSKÝCH ZDROJŮ.

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007–2013 činí 3,8 mld. EUR. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu:

Projekt Moderní trendy v řízení škol byl podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Co je OP VK?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007–2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu..

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. V rámci celkového finančního plánu alokace pro Českou republiku pro cíl Konvergence v letech 2007 – 2013 je na OP VK alokováno 7 % z prostředků strukturálních fondů EU, tj. 1 811,8 mld. €. Z celkové částky na financování OP VK tvoří 85 % zdroje EU (ESF) a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu.